Skip to content

Co-working / เพิ่มผู้นัดหมายเข้าชมสาขา

 • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: ลดต้นทุนการเก็บลีด (Cost per Lead) และต้นทุนปิดการขาย (Cost per Acquisition) เพื่อเพิ่มยอดขายจากงบประมาณเดิม
 • แพลตฟอร์ม: เฟซบุ๊ก และ ไอจี
 • กลยุทธ์ที่ใช้:
  • ปรับโครงสร้างการซื้อโฆษณาใหม่ ลดการซ้ำซ้อนในการเกิดการแข่งขันซื้อโฆษณาภายในแคมเปญ
  • ทดสอบ UXUI เพื่อปรับปรุงขั้นตอนในการขาย (Customer Journey) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเว็บไซต์ เพื่อลดต้นทุนต่อการเก็บลีด และหาจุดที่ลูกค้ามักไม่ไปต่อ (Drop Off)
 • ผลลัพธ์:
  • ต้นทุนต่อการเก็บลีดถูกลงกว่า 50% เมื่อเทียบกับแคมเปญเดือนก่อนหน้าที่เอเจนซี่อีกเจ้าทำ
  • ยอดขายเพิ่มขึ้น 30% ด้วยงบประมาณเท่าเดิม